Soita rohkeasti
hinauspalveluumme ja saat
apua paikalle!
Soita rohkeasti
hinauspalveluumme ja saat
apua paikalle!
Tiepalvelu käytössäsi
24 tuntia vuorokaudessa,
vuoden jokaisena päivänä.
Hinauspalvelua vuorokauden ympäri numerosta 040 744 5555.

Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy
Y-tunnus: 2514345-4
Osoite: Huruistentie 50, 23210 Vehmaa

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Mikko Aula
Puhelin: 040 729 2397
Sähköposti: info@vakkahinaus.fi

3. REKISTERIN NIMI

Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käyttäjän antamia tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja palvelemiseen. Henkilötietoja käsitellään kokonaisuudessaan asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältö määräytyy verkkosivuilla olevien lomakkeiden keräämistä tiedoista. Oikeusperusteena käytetään kaikkien rekisterissä olevien tietojen keräämisessä henkilön omaa suostumusta. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • nimi
  • puhelin
  • sähköposti
  • sijainti (perustuu esimerkiksi GPS:n tai WLAN-tukiasemien avulla laskettuihin koordinaatteihin)
  • ajoneuvon rekisterinumero

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän verkkosivujen kautta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksen muodostavat viranomaistahot lakisääteisissä tapauksissa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjän käyttämä palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että tiedot sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista, kuitenkin enintään vuoden verran tiedon tallentumisesta rekisteriin.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän verkkosivujen tiedot välittyvät käyttäen SSL-suojattua yhteyttä. Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa palvelimen asianmukaisesta suojauksesta. Varsinainen rekisteri on myös ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja palveluntarjoaja vastaa rekisterin teknisestä suojauksesta. Varsinainen rekisteri edellyttää tunnistautumista.

11. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja käyttäytymisestä. Jotkut evästeet saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen toimivuuden kannalta.

12. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT JA REKISTERIT

Google Rekisterinpitäjän verkkosivujen analytiikkatietoja kerää Google LLC:n palvelu Google Analytics. Verkkosivuilla on käytössä Googlen reCAPTCHA, jonka avulla on tarkoitus estää robottiohjelmien lähettämien tietojen tallentuminen rekisteriin. Lisäksi sivustolla on Google Maps API, jota käytetään näyttämään käyttäjälle hänen sijaintinsa kartalla siinä tapauksessa, kun käyttäjä on sallinut sijainnin paikantamisen. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Facebook Rekisterinpitäjän verkkosivuilla on Facebook, Inc:n Page Plugin -liitännäinen, jonka tarkoituksena on mainostaa yrityksen Facebook-profiilia verkkosivun kävijöille. Facebookin tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa: https://fi-fi.facebook.com/privacy/policy/

13. KUORMAKIRJA / LASKUTUSPALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

VAKKA-SUOMEN HINAUSPALVELU OY, 2514345-4 (jälj. “Yhtiö”)
Huruistentie 50, 23210 Vehmaa, info@hinausuusikaupunki.fi

Yhtiö soveltaa tätä tietosuojaselostetta käyttäessään Innovoice Oy:n tarjoamia laskutuspalveluita. Yhtiö toimii laskutuspalveluun tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa siitä, että rekisteröityjen yksityisyys on suojattu ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään Yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä Yhtiön tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja turvallisuuden varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Lisäksi tietoja käsitellään soveltuvin osin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä riskienhallintaan.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti Yhtiön ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu Yhtiön oikeutettuun etuun.

Rahoitus ja osamaksukaupassa rekisteröidyn tietoja voidaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon. Luottopäätösmallit perustuu pääsäntöisesti luottorekistereistä ja vastaavista tietokannoista saatuihin tietoihin.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietosisältö, tietolähteet ja tietojen säilytysaika

Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä toimeksiannon vastaanottamisen ja toimittamisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta. Tietoja kerätään soveltuvin osin myös Väestörekisterikeskuksen, Liikenteen turvallisuusviraston sekä eri luottotietoyhtiöiden rekistereistä.

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Tietoryhmä Tiedot Säilytysaika
Henkilön yksilöintitiedot Nimi, henkilötunnus 3 vuotta *
Yhteystiedot Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 3 vuotta *
Toimeksiannon tiedot Tilaus-, työ-, sopimus- ja maksutiedot sekä mahdollisia tietoja työn kohteesta, esim. ajoneuvotiedot 3 vuotta *
Luottotiedot Asiakkaan rating, maksuhistoria 48 tuntia
Työsuhdetiedot Työnantajatiedot, palkkatiedot 3 vuotta

* Yhtiön kirjanpitoon liittyvässä aineistossa tietoja säilytetään 6 vuotta

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät toimeksiantoon, ei Yhtiö voi täytäntöönpanna rekisteröidyn ja Yhtiön välistä sopimusta eikä näin ollen ottaa vastaan tai suorittaa toimeksiantoa.

Henkilötietojen vastaanottajat

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

  • Innovoice Oy, Yhtiön toimeksiantojen hallinnointi ja laskutus
  • Gothia Oy, Yhtiön laskutus, rahoitus ja perintä

Rahoitus ja osamaksukaupassa rekisteröidyn tiedot luovutetaan rahoitusyhtiölle, joka toimii myönnettyjen rahoitus ja osamaksukauppojen osalta rekisterinpitäjänä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa, hätätilanteissa tai muissa tilanteissa ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi tai mikäli Yhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli Yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä voi se luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. pjärjestelyissä, ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Yhtiö varmistaa, että pääsy rekisteritietoihin on vain henkilöillä ja tahoilla, jolla on toimenkuvansa suorittamiseen kannalta tarve tai oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on työsopimuslain tai sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, nähdä itseään koskevat tiedot sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa tai siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista, vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn sekä tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti ja osoitetaan tämän tietosuojaliitteessä mainitulle tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.